Ang Paghahandog na Masaya at Ayon sa Iginiginhawa

2cor9-7
Noong unang panahon, ito ang utos na may pangako tungkol sa paghahandog:

“Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan.” – Mal 3:10

Sa panahong Cristiano, ganito naman ginagawa ang paghahandog:”Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi sa kalungkutan o sa pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya.” 2Cor 9:7

“Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa’t isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa..” 1 Corinto 16:1-2

Mapapansin natin na kapag tayo ay maghahandog, gusto ng Diyos na ang nagbibigay ay:

– naghahandog na masaya

– naghahandog ayon sa kaniyang iginiginhawa

Paano natin magagawa ang masayang nagbibigay ayon sa iginiginhawa?

Bagama’t ang 10% ay hindi na ginagawa sa huling panahon, hindi naman sinabing hindi na pwedeng gawin itong basehan para sa ating budget para sa ating handog. Pwede mo rin namang gawing 5% or 20%, nasa sa iyo iyan.  Pero 10% would be a good start dahil iyan ay ginawa na noon.  Kung ilalaan natin ang 10% sa ating kinita para sa handog, madali na natin itong maipagpapauna higit sa anumang pangangailangan.  Mula sa iyong kinikita, maitatabi mo kaagad-agad ang 10% at nahahanda na handog.

Magagawa din natin itong ituro sa ating mga anak habang bata pa sila: “Practice while the amount is small.” Kung ang principle or philosophy mo na ito ay maituro sa kanilang kabataan, magiging magaan ang pamimigay nila ng kanilang handog. Matututo sila na magbigay ng 1P sa bawat 10P nilang kinikita o tinatanggap. At kapag sila ay malaki na, mas madali nilang maisasagawa ang paghahandog ng masaya at ayon sa iginiginhawa.  Hindi magiging mabigat sa loob nila na ibigay ang handong na 50,000P kung kumita sila ng 500,000P o kaya 100,000P kung kumita sila ng 1,000,000P dahil sa prinsipiyo o philosophy na nila na ilaan ang ika-sampung bahagi para sa kanilang handog, una sa lahat ng mga pangangailangan.

May pangako kapag nasusunod natin ang paghahandog ng masaya at ayon sa iginiginhawa.  Ibubuhos ng Diyos ang biyaya na walang mapagsidlan.

Subukan natin!

Just my two cents for creating my own philosophy regarding my offering to the Lord.

I got this idea from the book”The Richest Man in Babylon” and Jim Rohn’s philosophy.

Why not try?

Jun Pasion

leave-your-comments

Leave A Response

* Denotes Required Field